MEDLEMSAVGIFT

 

Församlingens årsmöte som ägde rum den 21 maj 2017 beslöt att höja medlemsavgiften från 1200kr/år till 2000 kr/år fr o m 2018.

Beslutet grundades på församlingens ständiga ekonomiska underskott

(i år nära 200 000 kr)

Kyrkorådet understryker dock att Församlingsmedlemmar med begränsade inkomster

(t ex pensionärer, studerande, arbetslösa) kan betala årsavgiften efter egen förmåga.

plusgiro 15 77 95-6

SWISH: 1232918399

 

 

VÅRT LIV

ALLMÄNT FÖRSAMLINGSMÖTE DEN 20 MAJ 2018

 

Med kyrkorådets medgivande hålles det årliga mötet för medlemmarna i Kristi Förklarings ortodoxa församling söndagen den 20 maj 2018 direkt efter liturgin i kyrkan.

 

Anm. 1. Alla i Sverige bosatta ortodoxa, ej yngre än 24 år och utan avseende till kön, ålder eller nationalitet och som genom sin skriftliga ansökan blivit införda i församlingsboken samt betalt den årliga församlingsavgiften, äger rätt att deltaga i församlingsmötet.

 

Anm. 2. De som inte finns införda i församlingsboken äger inte rätt att deltaga i församlingsmötet även om de är kända som trogna gudstjänstbesökare och givmilda understödjare av kyrkan.

 

Anm. 3. De församlingsmedlemmar som ännu inte hunnit erlägga församlingsavgiften för år 2018 ombedes göra detta inte senare än 13 maj. De som lever under ansträngda ekonomiska omständigheter, kan erlägga medlemsavgiften uppdelad i mindre poster under hela året.

 

DAGORDNING:

1. Val av tre befullmäktigade att justera mötets protokoll.

2. Redogörelse av kyrkoherden för församlingens liv.

3. Ekonomisk redogörelse för 2017.

4. Budget för 2018.

Den ekonomiska redogörelsen för år 2017 och budgeten för år 2018 finns tillgängliga ikyrkan fr.o.m. söndagen den 13 maj.

Alla som vill deltaga i församlingsmötet bördessförinnan ha bekantat sig med församlingens ekonomi.

5. Avslutning av Revisionskommitténs granskning.

6. Val av en medlem till kyrkorådet med anledning av att mandattiden har utlöpt för Zoja Mejericher och Kristina Wemmenhög.

 

Om någon vill föreslå andra kandidater skall valberedningen

(Olga Andersson tel.: 0709 41 01 11,

Zoja Mejericher, tel.: 08-530 33 881 eller

Ljudmila Lindgren, tel.: 0704 33 45 73)

Kontaktas senast 14 dagar före församlingsmötet

 

Stick - kafé

Den 19 maj, kl.: 11.00

i skollokalen

Alla är välkomna!

Den 18 maj kl. 18:00 träffar f. Angel barnen i skollokalen.

Den 22maj kl.: 18.00 samtal med ryska diskutionsgruppen

Kristi Förklarings ortodoxa församling

KONSTANTINOPEL - PATRIARKATET