top of page

Uttalande från kyrkoherden 

i Kristi Förklarings ortodoxa kyrka i Stockholm, där den ryska traditionen följs 

Söndagen den 12 maj 2019 ägde en obehaglig incident rum i Kristi Förklarings kyrka i Stockholm. Efter gudstjänsten trängde en ganska stor organiserad grupp in i kyrkan utan att på något sätt ha anmält sin ankomst. De krävde att få bli medlemmar i församlingen och försökte tvinga prosten fader Angel att omedelbart sammankalla ett församlingsmöte. De räckte honom en bunt med ansökningar om medlemskap, vilket visar att de kom utifrån. En del av dessa personer har tidigare tillhört församlingen, men lämnade den för sex månader sedan och har inte visat sig i kyrkan sedan dess. Andra blev uteslutna med anledning av att av de genom sitt handlande stört den kyrkliga friden i församlingen. Det är känt att de efter detta har fått sin andliga näring i andra församlingar, och samtidigt drivit en aggressiv propaganda mot vår kommunitet och kyrkoherden personligen. Men i gruppen ingick även helt okända personer. 

Förutom att kräva medlemskap insisterade de på att detta är en rysk församling och av den anledningen måste den övergå till Moskvapatriarkatets jurisdiktion. Det var därför som de krävde att ett allmänt församlingsmöte skulle inkallas. Gruppens uppträdande var bryskt och aggressivt, och den hamnade i konflikt med våra församlingsmedlemmar. Det hördes skrik, hot och förolämpningar, även sådana som var riktade mot svenskar och mot judar. En förvirrad situation uppstod. Samtidigt var det dags inleda en planerad dopceremoni av ett barn, vilket hindrades av den aggressiva gruppen. Gudstjänstbesökarna var oroliga och upprörda. Kyrkorådets medlemmar blev tvungna att kalla på polisen, och först när den anlände lämnade gruppen kyrkolokalen. 

Härmed vill vi uttrycka vårt avståndstagande från denna grupps uppförande, vilket inte bara var okristligt utan också olagligt. Vi sörjer över att vår kyrka har orenats av detta skamliga uppträde, av förolämpningar och otillbörliga uttryck. 

Vi vill även påminna om vår församlings tillhörighet. På kyrkans hemsida kan man läsa mera detaljerat om dess historia. Här säger vi konkret att Kristi Förklarings församling är rysk till sin historia, sin liturgiska tradition, sin andligt-kulturella identitet och när det gäller vördandet av våra förfäder. Det innebär att gudstjänstspråket är kyrkslaviska och att predikningarna hålls på ryska. Den ryska sångtraditionen bevaras och utvecklas. Det är den julianska kyrkokalendern som följs. Det är framför allt den Ryska kyrkans helgon som nämns under gudstjänsterna. Det finns en rysk skola för barn, det finns samtalsgrupper på andliga teman där språket är ryska och församlingen förvaltar ett ryskt bibliotek. 
I allting annat är församlingen inte rysk och har inte varit det sedan 1931 (se avsnittet 
”Historia” på hemsidan). Fram till mars 2019 ingick den i det Universella patriarkatets jurisdiktion och hade sitt stiftscentrum i Paris. Under senaste 90 år har församlingen inte något med Ryska staten att göra, inte heller med Moskvapatriarkatets stift, förutom en andlig och eukaristisk gemenskap.  

Med anledning av den internationella kris som beskrivs i avsnittet ”Dokument”, hör nu församlingen på ett kanoniskt sätt till det Bulgariska patriarkatet. Detta för att bevara den eukaristiska gemenskapen med alla ortodoxa kyrkor och en fullständig politisk neutralitet. 
Samtidigt är vår församling efter 400 år i Sverige även svensk. Vår kristna plikt är att vittna om den heliga Ortodoxins nådefulla gåvor i detta land, där vi är fullvärdiga medborgare. Vid sidan av kyrkslaviska och ryska är det naturligt för oss att hålla gudstjänst och predika på svenska och även att umgås med varandra på svenska. Eftersom detta är landets officiella språk är det vår plikt att respektera, studera och använda det, och att påminna om att Ortodoxin inte är någon exotisk religion utan Kristi Odelade, Heliga, Allmänneliga och Apostoliska Kyrka som vi tror på.  

När det gäller de materiella tillgångarna, kyrkolokalen och andra lokaler, så hyr församlingen dem. Så har det alltid varit, ända sedan 1617. I församlingen har det hållits kontinuerliga gudstjänster med mycket få avbrott, och den har ofta flyttat från plats till plats inom det centrala Stockholm. Församlingen äger inte någon fast egendom i Sverige. Enligt Stadgarna beslutar medlemmarna i Kyrkorådet gemensamt om de praktiska och ekonomiska ärendena, och hyran för kyrkolokalen täcks huvudsakligen av de troendes medlemsavgifter, av inkomster från ljusförsäljning och delvis även (ca ¼ av årsomsättningen) av statsbidrag, något som alla religiösa samfund i Sverige erhåller. 

Med sin andliga rikedom och sin heliga makt att skänka andlig näring, med själens frälsning som enda syfte, tillhör Kristi Förklarings församling i Stockholm alla de ortodoxa kristna i kungariket Sverige, som vill bli medlemmar i enlighet med Stadgarna. Utom ryssar finns det i församlingen ortodoxa kristna som är svenskar, finnar, ukrainare, georgier, armenier, vitryssar, polacker, slovaker, greker, rumäner, serber, fransmän, engelsmän, tyskar, spanjorer, judar och bulgarer. För oss är alla människor lika mycket värda såsom Guds avbilder, och vi är alla ”ett i Jesus Kristus”. (Gal. 3:28.) 

På ett andligt plan närmar sig vår församling det ännu aldrig uppnådda idealet av en lokalt fungerande Ortodox kyrka som står över etniska skillnader i den så kallade diasporan. 
Vi fördömer kraftfullt all slags xenofobi, all chauvinism och all politisering av kyrkolivet, och vi vill påminna om att allt sådant är yttringar av den farliga villoläran etnofiletism 
(sammanblandningen av kyrka och nation), som idag är en andlig sjuka hos alla ortodoxa. 

Vi manar till en fredlig samexistens, till bevarande av renheten i den ortodoxa läran och de evangeliska värdena, till ett allmänt vittnesbörd från alla ortodoxa kristna om den eukaristiska gemenskapen i den Uppståndnes Kropp, i Honom som med sitt Blod återlöst oss från synden, i Jesus Kristus, Guds Son. 
Eder i Kristus 
F. Angel Velitchkov

bottom of page